خیر ماندگار

5 دلیل برای اینکه باید به خیریه‌ها کمک کنیم.

/why-do-we-help-charities

همۀ ما دوست داریم در مکان بهتری زندگی کنیم. برای اینکه دنیا به مکانی بهتر تبدیل شود، همه‌مان باید نقشی مؤثر ایفا کنیم. این نقش‌ها می‌تواند کمک‌های داوطلبانه، آموزش مهارت به افراد جویای کار، داشتن گوش شنوا یا حتی مهربانی و لبخند باشد. همچنین، می‌توانیم با کمک‌ کردن به خیریه‌ها تفاوت ایجاد کرده و دنیا را به مکانی بهتر تبدیل کنیم.حال یک پرسش مهم مطرح می‌شود: «وقتی خودم می‌توانم به‌تنهایی تفاوت ایجاد کنم چرا باید به خیریه‌ها کمک مالی کنم؟» همیشه می‌گویند «یک دست صدا ندارد!» در حوزۀ خیریه و عمل خیر هم با تجمیع منابع می‌توانیم کارهای بیشتر و مؤثرتری انجام دهیم. ساختار مؤسسه‌های خیریه فرصتی فراهم می‌کند که بتوانند از منابع مالی جمع‌آوری‌شده برای کمک مستقیم به افرادی که به آن منابع نیاز دارند بهره ببرند.